ယခု ႏွစ္ပုိင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း LED Vision မ်ား တုိးလာေနၿပီး
Main OOH vision မ်ားမွာေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ပါသည္။