ျမန္မာႏိုင္ငံရွိInfluencer (Blogger)မ်ား မွတဆင့္ Facebook / Instagram မ်ားေပၚသုိ႔ Information မ်ား ပ်ံ႔ႏွ႔ံေစႏုိင္ပါသည္။

Influencer ဆုိသည္မွာ လူမႈကြန္ယက္ေပၚတြင္ သတင္း အခ်က္အလက္ မ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႕ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ ႏုိင္သူ၊ အကိ်ဳးရလဒ္အားျဖင့္ ထိေရာက္မႈရွိေစေသာ၊ ကုိယ္စြမ္းဉာဏ္စြမ္းရွိသူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ Internet ေပၚတြင္ SNS မွ တဆင့္ အျခားေသာ စားသံုးသူျပည္သူမ်ားသုိ႔ ပ်ံ႔ႏွ႔ံေစရန္အထိေရာက္ဆံုးသူျဖစ္ပါသည္။

Attracting of original contents

Most of the companie’s product are advertise by influencer and that contents by their own contents. Good point of influencer is, they own their creative nature.

Reach to more consumers

For Influencer are using their own blog and social media such as Facebook. YouTube. Instagram, when the companies are collaborate with them, they can reach more follower.

Key person for consumer’s willingness

There are about twice people who contributed purchasing behavior in influencer’s post than SNS advertising.

Model /အနုပညာရွင္ Influencer မ်ားသာမက ကုိယ္ပုိင္ လမ္းေၾကာင္းျဖင့္ လႈပ္ရွားေနၾကသည္႔ Freelance Influencer မ်ားကုိ Register တင္ေစၿပီး ၎တုိ႔၏contents မ်ားျဖင့္ စားသံုးသူမ်ားဆီသုိ႔သတင္းမ်ား ပ်ံ႔ႏွံ႔ေစႏိုင္ပါသည္။

Naw Phaw Eh Htar

Hsu Pyae Nandar

Khin Myint Mo

Phoo Pwint Than

Moe Pwint Phyu

Shwe Yamone Phoo

Hsu Lai Yee

May Lay