LED TV အား ထိန္းခ်ဳပ္ကုိင္တြယ္ျခင္း ၊ Digital Marketing အားေလ႔လာသံုးသပ္၍ Video ျပဳလုပ္ေပးျခင္းမ်ား Design ဆြဲေပးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ပါသည္။